Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) definují vztah mezi klientem a:

společností Rock Art Studio s.r.o., IČO 27774953
DIČ: CZ27774953, se sídlem K Hájku 2968, 738 01, Frýdek-Místek
jednající jednatelem Pavlem Žofkou, Mountain Guide Office (dále jen „horský vůdce“)

nebo mezi klientem a:

Pavlem Žofkou, IČO 62262513,
místem podnikání Velká Morava 108, Dolní Morava, 561 69, (dále jen „horský vůdce“)

Určují a definují práva a povinnosti obou smluvních stran. Klient uzavřením smlouvy s horským vůdcem tyto obchodní podmínky bere na vědomost a souhlasí s nimi. Tyto obchodní podmínky se do 31. 12. 2013 včetně řídí zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem a od 1. 1. 2014 včetně zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.

Klient a horský vůdce dále v textu rovněž jen jako „strany“.

I. Všeobecná část

1.1  Klient učiní horskému vůdci návrh na uzavření smlouvy vyplněním rezervačního formuláře, zasláním emailu nebo telefonicky, a to nejpozději do termínu uvedeného v popisku akce, nedohodnou-li se strany jinak. Horský vůdce klientovi objednávku potvrdí telefonicky nebo e-mailem, čímž je smlouva uzavřena, nedohodnou-li se strany jinak.
1.2  Klient je povinen horskému vůdci zaplatit zálohu ve výši stanovené v popisku akce (pohybující se v řádu 50% až 100% z celkové ceny akce) do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Na vyžádání horský vůdce klientovi poskytne podrobnější informace o akci, nejsou-li tyto již uvedeny v jejím popisku.
1.3  Není-li zaplacena záloha včas a v dohodnuté výši dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy, není horský vůdce povinen podle smlouvy plnit a poskytnout své služby, a to bez jakékoli sankce.
1.4  Celková cena za pořádanou akci zahrnuje náklady horského vůdce související s pořádanou akcí – služby horského vůdce, náklady na dopravu a další výdaje spojené s vedením akce, není-li dohodou mezi stranami nebo popiskem akce výslovně určeno jinak. Nezahrnuje jeho náklady na ubytování a stravu.
1.5  Vyplněním rezervačního formuláře klient zároveň potvrzuje, že vyhodnotil náročnost akcí pořádaných horským vůdcem a že svoji účast na ní zvážil s náležitou péčí a opatrností, kterou od něj lze důvodně očekávat, a přitom si důkladně prostudoval podmínky akce, které se hodlá zúčastnit. Zároveň potvrzuje, že má způsobilost zdravotní, fyzickou a technickou.
1.6  Klient je povinen horskému vůdci poskytnout pravdivé a úplné informace o svém zdravotním stavu, zejména jej informovat o veškerých zdravotních problémech, které má a jež by mohly mít vliv na bezpečný průběh akce (např. epilepsie, srdeční problémy, astma apod.). Klient je povinen horského vůdce o svém zdravotním stavu informovat v dostatečném předstihu, tj. do dvou dnů od potvrzení objednávky ze strany horského vůdce a vyvstanou-li tyto problémy teprve později pak do dvou dnů od vyvstání těchto problémů, nejpozději však den přede dnem konání akce. Jestliže tak klient neučiní, odpovídá horskému vůdci za veškeré škody mu tím vzniklé, jakož i za škody vzniklé ostatním klientům a třetím osobám, a je zároveň povinen nahradit horskému vůdci veškeré související náklady.
1.7  Vyskytnou-li se zdravotní problémy popsané v předchozím odstavci až v průběhu akce, je klient povinen na ně horského vůdce bezodkladně upozornit. V opačném případě horskému vůdci, ostatním členům skupiny i třetím osobám v příslušném rozsahu odpovídá za škodu tím vzniklou. Odpovědnost za škodu podle tohoto odstavce se řídí příslušnými občanskoprávními předpisy. Horský vůdce naopak neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou klientovi v důsledku opomenutí klienta náležitě, pravdivě a úplně informovat horského vůdce o svém zdravotním stavu.
1.8  Neuskuteční-li se akce či kurz z důvodů překážky na straně horského vůdce, zavazuje se horský vůdce klientovi vrátit veškeré plnění, které mu klient poskytnul z titulu smlouvy uzavřené mezi klientem a horským vůdcem v souvislosti s konáním této akce či kurzu. Klient však nemá nárok na náhradu škody ani na úhradu souvisejících vynaložených nákladů.
1.9  Horský vůdce si vyhrazuje právo na zrušení či změnu túry nebo akce nebo změnu trasy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo nedostačujících technických nebo fyzických schopností klienta. Důvodem pro tento postup je snaha o předcházení vzniku škod na životě a zdraví klienta i ostatních členů skupiny. Jsou-li naplněny podmínky stanovené v tomto odstavci, klient nemá nárok na náhradu souvisejících vynaložených nákladů a horský vůdce neodpovídá klientovi za škody vzniklé v důsledku zrušení či změny túry nebo akce.
1.10  Horolezectví, skialpinismus a pohyb ve vysokohorském prostředí jsou nebezpečné aktivity, a není proto vždy možné vyloučit nebezpečí úrazu nebo smrti, aniž by došlo k pochybení horského vůdce. Horský vůdce neodpovídá za škody na životě, zdraví či majetku klienta, kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškeré možné opatrnosti, kterou po něm bylo možné v daném okamžiku požadovat, a jejichž vznik nemohl svou vůlí nijak ovlivnit. Klient je povinen si v souvislosti s účastí na akcích či kurzech horského vůdce zajistit na vlastní náklady odpovídající pojištění léčebných výloh, které bude krýt také zásah horské služby.
1.11  Maximální počet klientů na túře dle vnitřní směrnice ČAHV a dále dle zákonů a směrnic dalších členských zemí IFMGA/IVBV/UIAGM v daných lokalitách. Horský vůdce může mít tyto maximální počty klientů:

kurz lezení na písku: 2
kurz lezení na stěně: 6
kurz lezení na skále: 4
kurz lezení v ledu: 4
kurz skialp neledovcový terén: 8
kurz skialp ledovcový terén: 6
vedení ve skalním terénu do stupně III UIAA: 3
vedení v mixovém terénu od stupně III UIAA: 2
vedení v ledu: 2
vedení v mix. terénu do stupně III UIAA + led do 40°: 3
skialp v neledovcovém terénu: 8
skialp v ledovcovém terénu: 6

1.12  Horský vůdce je oprávněn změnit nebo zrušit túru, kurz či akci v jejím průběhu z důvodu nevhodného počasí nebo nedostatečných technických a fyzických schopností klienta. Horský vůdce je rovněž oprávněn změnit, předčasně ukončit nebo zrušit túru, kurz či akci z důvodu nevhodného chování klienta, spočívajícího zejména v neuposlechnutí pokynů horského vůdce. Důvodem tohoto ustanovení je bezpečnost klienta. V případě zrušení, předčasného ukončení či změny akce podle tohoto odstavce klient nemá nárok na jakékoli, tj. i částečné navrácení smluvené ceny, neboť se jedná o důvody na straně klienta, popř. okolnosti neovlivnitelné a horský vůdce již poskytl své plnění smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

1.13  Klient má dle § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od smlouvy uzavřené s horským vůdcem do 14 dnů ode dne jejího uzavření, pokud nejsou dále v těchto obchodních podmínkách zakotvena výhodnější možnosti odstoupení od smlouvy a pokud nebylo již započato s poskytováním služeb horského vůdce. Započetím poskytování služeb horského vůdce se rozumí buď odchod z místa srazu horského vůdce a klienta před akcí, nebo přípravné aktivity k tomuto odchodu směřující, zejména např. zajištěním klienta (např. navázání klienta na lano), úvodní instruktáž poskytnutá klientovi horským vůdcem aj.
1.14  Tyto všeobecné podmínky odstoupení od smlouvy se uplatní, není-li ve specifické části stanoveno jinak.
1.15  Horský vůdce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nenaplnění minimálního počtu účastníků (75% maximálního požadovaného počtu, není-li v popisku akce stanoveno jinak). V takovém případě navrátí klientovi uhrazenou smluvenou cenu v plné výši.
1.16  Není-li ve specifické části těchto smluvních podmínek stanoveno jinak, řídí se smluvní vztah mezi klientem a horským vůdcem při odstoupení od smlouvy, v návaznosti na den jejího uzavření, pravidly v této části 1.16. Klient má právo odstoupit od smlouvy, přičemž využije-li tohoto práva:
a) Více než 60 dní před akcí, pak horský vůdce navrátí klientovi celou klientem již uhrazenou částku.
b) 59 – 31 dní před akcí, pak se tímto klient zavazuje uhradit horskému vůdci stornopoplatek ve výši 15% ze sjednané ceny akce. Pokud již klient zálohu, nebo celou sjednanou cenu akce horskému vůdci uhradil, zavazuje se tímto horský vůdce navrátit zbývající poměrnou část z již uhrazených prostředků do 14 dnů po doručení odstoupení klienta od smlouvy.
c) 30 – 15 dní před akcí, pak se klient zavazuje uhradit horskému vůdci stornopoplatek ve výši 50% ze sjednané ceny akce (pokrývající zejména náklady horského vůdce za zajištění vybavení, zálohu na dopravu či ubytovací prostory a jiné přípravné činnosti k akci, prováděné horským vůdcem v předstihu před konáním akce). Pokud již klient zálohu, nebo celou sjednanou cenu akce horskému vůdci uhradil, zavazuje se tímto horský vůdce navrátit zbývající poměrnou část z již uhrazených prostředků do 14 dnů po doručení odstoupení klienta od smlouvy.
d) Méně než 15 dní před akcí, pak klient hradí stornopoplatek ve výši 100% sjednané ceny akce, nestanoví-li specifická část jinak (zejména u jednodenních akcí se tedy toto ustanovení neuplatní).

II. Specifická část

2.1 Jednodenní horolezecké, skialpinistické a vysokohorské túry

2.1.1  Smlouvy mezi horským vůdcem a klientem související s pořádáním jednodenních horolezeckých, skialpinistických a vysokohorských túr (dále jen „Jednodenní túry“) se uzavírají v souladu se Všeobecnou částí těchto obchodních podmínek, není-li ve specifické části stanoveno jinak.
2.1.2  Cena za Jednodenní túru musí být uhrazena v plné výši přede dnem jejího zahájení, v opačném případě není horský vůdce povinen Jednodenní túru poskytnout, a to bez jakýchkoli sankcí.
2.1.3  Klient má právo bez sankce a bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy s horským vůdcem uzavřené v souvislosti s poskytnutím Jednodenní túry ve lhůtě 5 nebo více kalendářních dnů před zahájením Jednodenní túry.
2.1.4  Klient má právo odstoupit od smlouvy s horským vůdcem související s poskytnutím Jednodenní túry i ve lhůtě kratší než 5 dnů přede dnem zahájení Jednodenní túry. V tomto případě je však klient povinen horskému vůdci zaplatit odstupné (stornopoplatek) ve výši 35 % ze sjednané ceny.
2.1.5  Jestliže klient odstoupí v den konání jednodenní akce, je povinen zaplatit horskému vůdci stornopoplatek ve výši 100% ceny akce.
2.1.6  Horský vůdce klienta na jeho žádost, nejpozději dva dny před započetím túry informuje o předpokládaném počasí a povětrnostních podmínkách na akci, přičemž mu sdělí svůj kvalifikovaný odhad, zda bude akce realizována či nikoli. Bude-li odhadované počasí či povětrnostní podmínky nepříznivé, může se klient rozhodnout, zda:
a) přeje si akci realizovat ve smluveném termínu
b) přijme náhradní program nabídnutý horským vůdcem
c) přeje si akci realizovat v jiném termínu na základě dohody mezi klientem a horským vůdcem, horský vůdce se zavazuje vyvinout součinnost k uzavření dohody o jiném termínu
d) přeje si odstoupit od smlouvy a akci zrušit
V případě, že se klient rozhodne odstoupit od smlouvy na základě informace horského vůdce o nepříznivých podmínkách, bude mu navrácena cena túry v plné výši.

2.2 Vícedenní horolezecké, skialpinistické a vysokohorské túry

2.2.1  Smlouvy mezi horským vůdcem a klientem související s pořádáním vícedenních horolezeckých, skialpinistických a vysokohorských túr (dále jen „Vícedenní túry“) se uzavírají v souladu se Všeobecnou částí těchto obchodních podmínek, není-li ve specifické části stanoveno jinak.
2.2.2  V případě vícedenních túr musí být záloha stanovená v popisku akce zaplacena 31 dnů přede dnem konání akce, nedohodnou-li strany jinak, v opačném případě není horský vůdce povinen službu poskytnout, a to bez sankce.
2.2.3  Na základě podmínek uvedených v popisku akce může klientovi vzniknout nárok na zvýhodněnou cenu za akci. Podmínkou vzniku nároku na takto zvýhodněnou cenu je její připsání na účet horského vůdce v plné výši nejméně 21 dní přede dnem zahájení akce, nedohodnou-li se strany jinak. Není-li zvýhodněná cena uvedena v popisku akce, nárok na ni nevzniká.
2.2.4  U vícedenních akcí (zpravidla 4 a více dnů) je možno si u horského vůdce připlatit pojištění storno poplatků (odstupného). Je uvedeno v popisku zájezdu jako PS cena.
2.2.5  Klient má právo bez sankcí a bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy 60 nebo více dnů před termínem konání akce, není-li v popisku akce nebo dohodě s horským vůdcem stanoven jiný termín (zejména se jedná o delší lhůty u akcí expedičního charakteru, kde již předem horskému vůdci vznikají náklady na letenky, vybavení aj.). Odstoupí-li klient od smlouvy podle tohoto odstavce, horský vůdce mu navrátí veškeré již uhrazené zálohy nebo smluvenou cenu akce, s výjimkou již účelně vynaložených nákladů horského vůdce, na jejichž náhradu má horský vůdce nárok. Nadále platí ustanovení Všeobecné části obchodních podmínek, odstoupení od smlouvy.
2.2.6  Vzhledem ke specifiku vícedenních akcí v horách není možné garantovat vhodné povětrnostní podmínky po celou dobu trvání akce. Horský vůdce je oprávněn změnit program túry nebo túru či akci v jejím průběhu zrušit z důvodu nevhodného počasí nebo nedostatečných technických a fyzických schopností klienta. Horský vůdce je oprávněn túru či akci v jejím průběhu zrušit, předčasně ukončit nebo změnit její program, jestliže klient opakovaně neuposlechne pokynů horského vůdce. Důvodem tohoto zrušení je bezpečnost klienta. V případě zrušení či změny akce podle tohoto odstavce klientovi nevzniká nárok na vrácení uhrazené smluvené ceny, neboť horský vůdce již poskytl své plnění.

2.3 Kurzy

2.3.1  Smlouvy mezi horským vůdcem a klientem související s pořádáním kurzů (dále jen „Kurzy“) se uzavírají v souladu se Všeobecnou částí těchto obchodních podmínek, není-li ve specifické části stanoveno jinak nebo nedohodnou-li se strany v konkrétním případě jinak.
2.3.2  Klient je povinen zaplatit smluvenou cenu za veškeré akce označené jako kurzy v plné výši alespoň 21 dní přede dnem jejich započetí. Nebude-li smluvená cena za kurz v plné výši připsána na účet horského vůdce alespoň 21 dní přede dnem jejího konání, není horský vůdce povinen kurz poskytnout, a to bez sankce.
2.3.3  Na základě podmínek uvedených v popisku akce může klientovi vzniknout nárok na zvýhodněnou cenu za kurz, pokud je uvedena. Nárok na zvýhodněnou cenu za kurz vzniká, zaplatí-li klient smluvenou cenu v plné výši tak, aby nejméně 30 dnů přede dnem zahájení kurzu byla připsána na účet horského vůdce, nedohodnou-li se strany jinak.
2.3.4  Pokud je účast na kurzu zrušena ze strany klienta 30 kalendářních dnů před termínem, bude vrácena zaplacená částka v plné výši. Stornopoplatek při zrušení kurzu ze strany klienta v termínu kratším než 30 dnů je 30 % z ceny kurzu, méně než 14 dnů je 50 % z ceny kurzu a méně než 7 dnů je 100 % z ceny kurzu. Tyto poplatky odrážejí výši nákladů horského vůdce, které má v souvislosti se zajišťováním prostor a podmínek pro konání kurzu.
2.3.5  Horský vůdce si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nevhodných povětrnostních a jiných podmínek. V takovém případě klientovi nevzniká nárok na vrácení zaplacené smluvené ceny, ale klienti se mohou zúčastnit kurzu v náhradním termínu do 15 měsíců ode dne původně předpokládaného zahájení neuskutečněného kurzu.

2.4 Dárkové poukazy

2.4.1 Na většinu akcí je možno zakoupit dárkové poukazy, platí pro ně tyto obchodní podmínky dle typu akce.
2.4.2 Cena za dárkový poukaz se platí v plné výši při jeho prodeji, a to buď v hotovosti, nebo na základě faktury vystavené horským vůdcem. Dárkový poukaz je klientovi vydán na místě po zaplacení jeho ceny nebo zaslán na klientem uvedenou adresu po připsání ceny za dárkový poukaz na účet horského vůdce.
2.4.3 Poukaz je nevratný, je vystaven na jména, je však přenosný na třetí osobu za podmínek, že toto bude nahlášeno horskému vůdci a horský vůdce tuto změnu výslovně schválí. Při účasti na kurzu se klient musí poukazem prokázat osobně.
2.4.4 Dárkový poukaz má platnost 1 rok od jeho zakoupení a musí být využit v této lhůtě, pokud není horským vůdcem výslovně vystaven na delší dobu platnosti, což musí být na takovém poukazu uvedeno.

Horský vůdce IFMGA
Pavel Žofka
Velká Morava 108
561 69  Dolní Morava

Číslo účtu pro platby:
Korunový účet: 2112604561/2700   IBAN: CZ40 2700 0000 0021 1260 4561 SWIFT: BACXCZPP
Euro účet: 8461043018/2700   IBAN: CZ50 2700 0000 0084 6104 3018   SWIFT: BACXCZPP

Tyto podmínky platí od 1. 1. 2014.